Met precisie naar meer biodiversiteit

Het doel van dit project is om kennis en tools te ontwikkelen om biodiversiteit en precisiegraslandbeheer te integreren in een melkveebedrijf, met behoud van inkomen.

Over dit project

Biodiversiteit staat wereldwijd onder forse druk. Melkveebedrijven in Nederland zijn de grootste gebruiker van het landbouwareaal in Nederland en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van biodiversiteit. Dikwijls is extensivering de strategie om meer ruimte te bieden aan biodiversiteit. Dat gaat vaak ten koste van de voerproductie (hoeveelheid en/of kwaliteit) en het bedrijfsrendement. WUR, LTO Noord en andere partners gaan in het onderzoeksproject ‘met precisie naar meer biodiversiteit’ de uitdaging aan om een forse winst op biodiversiteit te combineren met behoud van voerproductie of efficiëntieverbetering. Inspiratie hiervoor wordt gevonden in precisielandbouw.

Precisielandbouw kan bijdragen aan minder middelengebruik en aan het optimaal beheren en integreren van kruidenrijk gras. Het gebruik van precisielandbouw brengt kosten met zich mee die door aanvullende inkomsten op specifieke diensten en kostenbesparingen op kunstmest-krachtvoer en extra gewasopbrengsten nivelleren. Om de PPS te structureren wordt er gewerkt vanuit verschillende werkpakketen met verschillende teams.

In het eerste werkpakket zitten de 3 innovatie experimenten: productief kruidenrijk grasland, vaste rijpaden met peilverhogingen en plaatsspecifieke bemesting. Het tweede werkpakket bestaat uit een praktijknetwerk van loonwerkers en melkveehouders. Het innovatienetwerk brengt 20-25 voorlopers (loonwerkers en melkveehouders) uit Nederland bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en te bespreken wat er nodig is aan innovaties, regelgeving, stimulering etc. Het derde werkpakket betreft de proeftuin Biodiversiteit Dairy Campus in Leeuwarden. Innovatiecentrum Dairy Campus in Leeuwarden heeft hiervoor in 2018 een strategie ontwikkeld en wil deze strategie toepassen in de vorm van een Proeftuin. Het vierde werkpakket is het projectmanagement en communicatie. Dit is waar wij, LTO Noord, bij betrokken zijn. 

Daarnaast leveren wij via LTO Noord Innovatiefonds een financiële bijgedragen aan het project ‘met precisie naar meer biodiversiteit'. 

Meer productie minder grond

Met precisielandbouw neemt de productie en/of efficiëntie toe door betere (timing van) gewasverzorging en oogst.

Vergroten oppervlakte biodiversiteit en weidevogels

De ambitie is om op 25% van de totale bedrijfsoppervlakte biodiversiteit centraal te stellen. Op de overige 75% is ook ruimte voor biodiversiteit, maar niet als primair doel.

Leren en ontdekken Hightech voor biodiversiteit

Melkveehouders en loonwerkers die zijn aangesloten bij de innovatiegroep leren en ontdekken met ‘Met precisie naar meer biodiversiteit’.

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Gerben van Lenthe

Programmaregisseur Biodiversiteit en Projectadviseur

Ben je melkveehouder of loonwerker en wil je aangesloten zijn bij het innovatie praktijktnetwerk?