1. Realisatie van circa 25 kilometer zonnebloemranden langs maispercelen in 2019 met medewerking van circa 50 boeren, 10 loonwerkers en diverse andere partners.

 2. Het faciliteren van ondernemers in de agrarische sector bij de ontwikkeling van hun bedrijven.

 3. Natuur(lijk) in bedrijf

  LTO Noord Fondsen

  Dit project richt zich op nieuwe vormen van kennisdeling op het gebied van alternatieve diergeneesmiddelen voor veehouders in samenspraak met dierenartsen.

 4. E-learning Kalverhouderij

  LTO Noord Fondsen

  Ontwikkelen van een complete onderwijs e-learning module voor de kalverhouderij.

 5. Think Big

  LTO Noord Fondsen

  Ontwikkelen van een stalconcept waarbij ook gespeende biggen met lange staarten in het stro gehouden kunnen worden.

 6. Circulair markeplan Zeijen

  LTO Noord Fondsen

  Opstellen van een markeplan gericht op economische en ecologische duurzame ontwikkeling van agrarische bedrijven binnen de Boermarke Zeijen.

 7. Een project dat een bijdrage levert aan een basis voor grootschalig, slim, veilig en transparant gebruik van data in open teelten en agrifood-ketens in Nederland.

 8. Een onderbouwd handelingsperspectief voor melkveehouders in veenweidegebieden met verhoogde grondwaterstand

 9. Melkveehouders in Bathmen realiseren een biogasleiding naar een industrieterrein om zo rechtstreeks biogas te kunnen leveren aan een aantal grote bedrijven.

 10. Handelingsperspectief richting transitie voor alle deelnemers.