Satelliet helpt bij slim maaien

  • Zuid-Holland

Het bepalen van het ideale maaimoment van het gras is van groot belang voor het binnenhalen van een goed winterrantsoen. Satellietbeelden kunnen daarbij behulpzaam zijn. Na een vooronderzoek in 2020 in het deelproject ‘Drones en Data’, is dit jaar gestart met een praktisch experiment dat melkveehouders hiervoor bruikbare data oplevert.

Gras

Tijdens deze pilot gaan drie melkveehouders gegevens van het veld koppelen aan de satellietbeelden van hun percelen om de voedingswaarde en hoeveelheid gras in te schatten. Het gaat om een project van Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland van LTO Noord in samenwerking met Bioscope, het bedrijf dat geo-informatie verzorgt voor gewasmonitoring, drie melkveehouders in het Groene Hart en een cluster van loonwerkbedrijven onder de naam van Bodemkracht.

Vooronderzoek 2020
Vorig jaar zijn per melkveehouder drie percelen gedurende het hele jaar onderzocht en zijn er kaarten gemaakt van de actuele biomassa (hoeveelheid gras) en de hoeveelheid stikstof. Doel van de pilot toen was te bepalen wanneer de maximale hoeveelheid gras en hoogste voedingswaarde geoogst kan worden. De data die is verzameld van de proefpercelen gaf inzicht in de groei van de biomassa en de hoeveelheid stikstof in het gewas.

Beperkte informatie
Op basis van deze gegevens is het bijvoorbeeld niet mogelijk om te bepalen hoeveel kilogram gras er groeit of beschikbaar is op het perceel en hoeveel eiwit en suiker het gras bevat. Deze belangrijke kengetallen om het ideale maaimoment te bepalen kunnen satellieten niet meten. Het praktisch experiment in 2021 gaat daar verandering in brengen.

Koppeling van data
Voor de volgende stap in het onderzoek worden de proefpercelen nogmaals dagelijks met diverse satellieten in kaart gebracht. Per week worden van de proefpercelen monsters vers gras afgenomen en geanalyseerd op voederwaarde. De Samenwerking in Haastrecht voert wekelijks de analyse uit van de monsters. Met deze gegevens werkt BioScope aan een ijklijn om de waarde gemeten door de satelliet, om te rekenen tot kengetallen voor de boer.

Kansen voor de toekomst
In de toekomst kunnen melkveehouders de percelen die in beheer zijn, vanuit de computer analyseren om te bepalen wanneer voldoende gras beschikbaar is om te maaien of te weiden. Ook kan bepaald worden hoe de benutting van dit ruwvoer geoptimaliseerd kan worden.

Over het project Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland
Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland is een experimenteertuin, waarin boeren en tuinders met elkaar kringlooplandbouw realiseren. Bodem, nutriënten en biodiversiteit staan daarin centraal. Wilt u meer weten over het project? Klik hier.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Zuid-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Europa + provincie ZH